Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Financiën van Dordrecht - Vennootschapsbelasting (VPB)
De gemeente Dordrecht neemt voor de meeste gevallen met haar activiteiten niet deel aan het economisch verkeer, waarbij sprake is van winst(streven). De activiteiten betreffen veelal overheidstaken of worden maximaal kostendekkend uitgevoerd. Dan is er geen VPB-plicht. Voor de grondexploitaties, die wel als onderneming worden aangemerkt, is op dit moment sprake van verlies, waardoor er (nog) geen VPB verschuldigd is. Op een aantal andere activiteiten zijn vragen van de Belastingdienst inmiddels beantwoord en wachten wij af of de Belastingdienst zich kan vinden in onze standpunten. Zo zien wij bijvoorbeeld alle activiteiten van de begraafplaats als één onderneming, waarbij resultaten op begraven en cremeren gesaldeerd worden. Landelijk lopen discussies en inmiddels de eerste rechtszaken over dit soort "clusteringsvraagstukken". Bijvoorbeeld op het terrein van verkopen van ingezameld afval en het mogelijk maken reclame te maken. De belasting die hier mogelijk over verschuldigd is, zal voor Dordrecht niet van materieel belang zijn. In de begroting hebben wij (nog) geen post Vennootschapsbelasting opgenomen.