Afkortingenlijst

A

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AD

Associate Degree

ad hoc

zonder zorgvuldig gepland te zijn

Adm.

administratie

AFP

Actieplan Fietsparkeren

AHC

Aandeelhouderscommissie

ALV

Algemene Leden Vergadering

Anno

in het jaar

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

art.

artikel

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AWW

Amstelwijck-West

B

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BC

Businesscase

BCF

BTW-compensatiefonds

BD

Bureau Drechtsteden

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BEGIN

Blue Green Infrastructures through Social Innovation

BI

bedrijveninvesterings(zones)

Bibob

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIZ-en

Bedrijfsinvesteringszones

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BO

Bestuurlijke Overleggen

Bopz

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Bovf

Bestuurlijk overleg financiële verhouding

BSR

Brand Strategy Research

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte

B&W

Burgermeester en Wethouders

BWRM

bouw- en woonrijp maken

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

C.a.

cum annexis (wat erbij hoort)

ca.

circa

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

cat.

categorie

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCTV

closed circuit television

CDA

Christen-Democratisch Appèl

Chw

Crisis- en herstelwet

CIO

Chief Information Officer

CO2

koolstofdioxide

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COL

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu qua (in welk geval)

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CU

ChristenUnie

CV

Commanditaire Vennootschap

D

dB

decibel

d.d.

de dato; daterend van

DEAL

Drechtstedelijk economisch Acquisitie Loket

DG(&)J

Dienst Gezondheid en Jeugd

DH

Dordtse Hout

Dhr.

de heer

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DKIB

Dordtse Kil in Business

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

DNWG

Delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DOV

Dordrechtse Ondernemersvereniging

DPD

DistriPark Dordrecht

Drechtst.

Drechtsteden

DVC

Da Vinci-college

DZHF

Duurzaamheidsfabriek

E

ec.

economisch

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

e.d.

en dergelijke

EGW

eengezinswoning

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

e.o.

en omgeving

etc.

et cetera

EU

Europese Unie

e.v.

en verder

EV

Eigen Vermogen

excl.

exclusief

expl

exploitatie

EZ

ministerie van Economische Zaken

EZH

Elektriciteitscentrale Zuid-Holland

F

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FMI

functiemengingsindex

FTE

fulltime equivalent

G

G40

netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

gem.

gemiddelde

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GISIB

een objectbeheersysteem

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GR-en

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZP

Gezondheidspark

H

ha.

Hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HBR

Havenbedrijf Rotterdam

HIC

High Impact Crimes

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HSL

hogesnelheidslijn

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

HvS&R

Huis van Stad en Regio

I

IABR

Internationaal Architectuur Biënnale Rotterdam

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

IB&L

incidentele baten en lasten

IC

intercity

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

i.c.m.

in combinatie met

IFRS

International Financial Reporting Standard

imm.

immaterieel

inc(l).

inclusief

Interreg

communautair initiatief van de Europese Commissie

invest.

investeringen

inw.

inwoners

inz.

inzake

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPTA

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IT

informatietechnologie

IVA

Immateriële Vaste Activa

i.v.m.

in verband met

I&W

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

iz

inzake

J

JGZ

jeugdgezondheidszorg

jr

jaar

K

KCC

Klantcontactcentrum

kg

kilogram

KING

Kwaliteitstinstituut Nederlandse Gemeenten

KIOR

Kunst in de openbare ruimte

Km

kilometer

KN

kadernota

KPI('s)

kritische prestatie-indicator(en)

KPN

Koninklijke PTT Nederland N.V.

KUBIS

een objectbeheersysteem

KV

kilovolt

kw(h)

Kilowatt(uur)

KZA

Klant-, Zaak-, Archiefsysteem

L

LED

licht-emitterende diode

LHBTI

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie

M

m(²)

(vierkante) meter

mat.

materiële

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MEE

Meedoen, meehelpen, meepraten

MER

Milieu Effect Rapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJP

meerjarenprogramma

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

miljoen

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

M(J)OP('s)

meerjarenonderhoudsplan(nen)

mrd

miljard

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MWp

MegaWatt piekvermogen

N

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

n.b.

niet bekend

NBU

Nederlandse Bouw Unie

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

NCW

Netto contante waarde

NEN

Nederlandse Normen

NKL

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur

nl of NL

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

n.n.b.

nog niet bekend

NP

Nationaal Park

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSR

North Sea Region

NSV

Nederlandse Spoorwegen Vastgoed

NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

NV

Naamloze Vennootschap

n.v.t

niet van toepassing

O

o.a.

onder andere

o.b.v.

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV of ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OMC

Dordtse voetbalvereniging

ONS-D

Overleg Netwerk Secretarissen - Drechtsteden

ORT

onregelmatigheidstoeslag

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaakbelastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

PALT

Prestatieafspraken voor de Lange Termijn

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PC

Prins Claus

P&C

Planning en Control

PIJOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting

PJ

Peta Joules

p.m. of PM

Pro Memorie (wat je moet onthouden) of particulate matter (fijn stof)

PMB

Persoonlijk Minimabudget

PMD

plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkkartons

POK

projectovereenkomst

pp.

parkeerplaatsen

PPS

Publiekprivate Samenwerking

PR

public relations

P+R

Perkeer en Reis

PWV

particuliere woningverbetering

R

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RES

Regionale Energiestrategie

res.

reserve

RIB

raadsinformatiebrief

RI&E

risico-inventarisatie & - evaluatie

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RIS

Raadsinformatiesysteem

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RTV

radio en televisie

RvS

Raad van State

RWS

Rijkswaterstaat

S

S&P

Standard & Poor's

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SCORE

Smart Cities and Open data Reuse

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SGP

Strategisch Groen Project of Staatkundig Gereformeerde partij

SI

Strategische Investeringen

SOJ

Service Organisatie Jeugd

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

St.

Sint of stichting of stuks

STAK

stichting administratiekantoor

strat.

strategisch

STRAV

strategische verwervingen

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

(ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

t.a.v.

ten aanzien van

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

t.o.v.

ten opzichte van

TU

Technische Universiteit

U

UA

Uitgesloten aansprakelijkheid

UG

uitgezette gelden

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V

Vd

van de

VHP

verenigingshallenplan

VM of vm

voormalig

VMBO

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp of Voortgezet Onderwijs

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

VPB

vennootschapsbelasting

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

(i)VRI

(intelligente) verkeersregelinstallatie

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vs

versus

VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

W

Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WD

Werkgevers Drechtsteden

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WKO

Warmte Koude-opslag

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

WW

Werkloosheidswet

www

wereldwijde web

Z

ZH

Zuid-Holland

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

ZZP

zelfstandigen zonder personeel