Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf beschrijft het beheer en onderhoud en daarmee de borging van het kwaliteitsniveau van kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor grote investeringen nodig zijn. De nadruk in deze paragraaf ligt op het vastgestelde onderhoudsniveau en de (lange termijn) onderhoudsplanning voor belangrijke gemeentelijke activa zoals gebouwen, wegen, constructies, riolering, havens en groen.

Het huidige beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in verschillende beleidsnotities die door de raad zijn vastgesteld. Het onderhoud en beheer is vastgelegd in meerjarenonderhouds- en beheerplannen. Al deze kaders worden in de Nota onderhoud kapitaalgoederenvermeld. Omdat in de nota de beleidsdiscussie plaatsvindt, volstaan we in deze paragraaf met een verwijzing naar deze nota.

Bedragen x € 1.000

Onderhoudslasten

Begroot 2020

Gemeentelijk vastgoed

Groot onderhoud/planmatig

3.404

Correctief onderhoud

1.015

Wegen

Groot onderhoud/planmatig

6.730

Middelgroot onderhoud

2.413

Groen

(Middel) groot onderhoud/planmatig

919

Regulier onderhoud

3.862

Openbare verlichting

Groot onderhoud/planmatig

453

Regulier onderhoud

623

Verkeersregelinstallaties

Groot onderhoud/planmatig

235

Regulier onderhoud

326

Constructies

Groot onderhoud/planmatig

418

Regulier onderhoud

1.492

Speelvoorzieningen

(Middel) groot onderhoud/planmatig

465

Regulier onderhoud

207

Havens

Groot onderhoud/planmatig

3.515

Regulier onderhoud

403

Riolering

Groot onderhoud/planmatig

2.952

Regulier onderhoud

2.027

Totaal

31.459

Bovenstaande tabel geeft de onderhoudsbudgetten per kapitaalgoed weer. In de jaarstukken vindt de verantwoording plaats over de realisatie van de benoemde ambities en ingezette middelen.