Overhead

Overheadkosten
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. Dit onderdeel beoogt het inzicht in de overhead te verbeteren en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. De Dordtse overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die de meeste van de PIJOFACH-taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot zijn een groot deel van de eigen personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten overheadkosten. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de directie, secretariaat, planning en control en organisatieadvies. De totale overheadkosten in de Begroting 2020 bedragen € 38,2 miljoen (waarvan € 1,0 wordt toegerekend aan grondexploitaties). In onderstaande tabel is dit bedrag verdeeld in een viertal componenten.

Bedragen x 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Begroot 2019

Begroot 2020

GRD (SCD, OCD)

€ 17.660

€ 16.815

Personeelskosten overhead

€ 12.798

€ 14.287

Algemene en personeelsgebonden kosten

€ 4.794

€ 5.197

Huisvesting & Facilitaire Zaken

€ 2.080

€ 1.869

Subtotaal overheadkosten

€ 37.331

€ 38.167

Overhead naar grondexploitaties

€ -1.013

€ -1.013

Totaal overheadkosten

€ 36.318

€ 37.154

De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraagt ongeveer € 554 miljoen in 2020. De overhead bedraagt circa 7% van de totale exploitatiekosten. Ten opzichte van 2019 is de overhead met € 0,8 miljoen toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door reguliere indexatie, en door de verdeling van het budget beleidswens 1. Inzet op ambities uit de Begroting 2019 (enkele FTE's zijn toegevoegd aan overhead).

Financiën

Lasten € 37.301.770
Baten € 147.372
Saldo € 37.154.398