Onderverdeling begroting in taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting onderverdeeld naar taakvelden

2020

2021

2022

2023

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.1

Bestuur

7.902

38

7.864

7.892

7.974

7.858

0.2

Burgerzaken

5.415

4.507

908

1.202

1.184

1.117

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

15.305

9.250

6.055

6.527

6.803

6.791

0.4

Overhead

37.968

147

37.820

37.943

37.944

37.795

0.5

Treasury

-9.296

15.487

-24.783

-21.197

-21.731

-21.443

0.61

OZB woningen

304

12.258

-11.954

-12.123

-12.970

-13.216

0.62

OZB niet-woningen

887

12.170

-11.283

-11.283

-11.283

-11.283

0.63

Parkeerbelasting

0

5.804

-5.804

-5.804

-5.804

-5.804

0.64

Belastingen Overig

96

7.014

-6.919

-6.869

-729

-979

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

292.458

-292.458

-292.122

-293.027

-294.350

0.8

Overige baten en lasten

11.297

3.697

7.600

7.587

7.339

7.834

0.10

Mutaties reserves

42.294

44.166

-1.872

-7.692

1.194

270

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.434

0

2.434

1.468

-2.831

-602

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

11.399

0

11.399

11.278

11.190

11.190

1.2

Openbare orde en Veiligheid

5.425

1.092

4.334

4.312

4.312

3.806

2.1

Verkeer en vervoer

18.859

1.568

17.291

17.963

19.341

19.826

2.2

Parkeren

6.812

4.693

2.119

1.946

1.772

1.552

2.3

Recreatieve Havens

382

180

202

206

206

206

2.4

Economische Havens en waterwegen

1.778

373

1.406

2.408

1.455

1.502

2.5

Openbaar vervoer

1.508

274

1.234

1.236

1.236

736

3.1

Economische ontwikkeling

401

0

401

405

393

393

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

505

6.141

-5.637

1.915

-2.245

-554

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.698

799

899

907

757

757

3.4

Economische promotie

4.090

198

3.893

3.069

2.492

2.492

4.1

Openbaar basisonderwijs

253

0

253

253

253

253

4.2

Onderwijshuisvesting

7.025

826

6.199

6.181

6.207

6.177

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

15.347

8.578

6.770

6.537

7.308

7.300

5.1

Sportbeleid en activering

2.067

5

2.062

2.067

2.067

2.067

5.2

Sportaccommodaties

9.508

3.098

6.410

6.169

6.290

6.383

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.887

0

6.887

6.837

6.787

6.587

5.4

Musea

9.308

1.808

7.500

7.091

7.111

7.033

5.5

Cultureel erfgoed

576

1

575

580

580

580

5.6

Media

2.839

0

2.839

2.839

2.839

2.839

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

13.332

325

13.007

12.199

11.970

10.954

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

15.884

150

15.734

15.987

15.450

13.920

6.2

Wijkteams

11.374

0

11.374

11.374

10.949

10.949

6.3

Inkomensregelingen

73.186

53.633

19.552

18.938

18.388

17.432

6.4

Begeleide participatie

22.424

0

22.424

22.193

21.811

21.408

6.5

Arbeidsparticipatie

13.942

0

13.942

13.855

13.855

13.855

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.403

174

2.229

2.229

2.228

2.226

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

31.370

78

31.292

31.309

31.285

31.285

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

27.827

1.812

26.015

23.343

21.843

21.843

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

48.749

0

48.749

48.980

49.681

51.681

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.320

0

6.320

6.325

6.325

6.325

7.1

Volksgezondheid

5.489

0

5.489

5.457

5.366

5.366

7.2

Riolering

12.068

13.022

-954

-3.172

-3.043

-3.528

7.3

Afval

14.532

16.192

-1.660

-1.664

-1.670

-1.676

7.4

Milieubeheer

2.990

0

2.990

1.490

1.490

1.490

7.5

Begraafplaatsen

2.785

3.312

-527

-534

-561

-633

8.1

Ruimtelijke ordening

3.157

883

2.274

2.168

2.168

1.823

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

17.795

24.559

-6.764

-4.202

-5.947

-3.874

8.3

Wonen en bouwen

7.359

3.489

3.870

4.000

4.000

4.045

Geraamd totaal saldo baten en lasten

554.259

554.259

0

3

2

4