Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen bij het Grondbedrijf. De basis voor deze begroting zijn de jaarschijven 2020 tot en met 2024 en het resultaat van de grondexploitaties bij het opstellen van de Prognose 2019. Nadien heeft nog een mutatie op de begroting plaatsgevonden met de opening van de grondexploitatie Middenzone Gezondheidspark.

Managementsamenvatting
Voor de Begroting 2020 verwachten we een stabiele positie van het Grondbedrijf. De verwachte omvang van de reserve Grondbedrijf stijgt in 2019 van € 0 naar € 2,3 miljoen en in 2020 naar € 11,0 miljoen. In 2020 is de omvang van de reserve voldoende groot om de risico's op basis van de norm voor het weerstandsvermogen af te dekken.

Het totaal van exploitatieresultaten en risico's laat een positieve vermogenspositie zien van € 22,4 miljoen. Bij de Prognose 2018 was dit € 26,0 miljoen.

In de loop van 2019-2020 wordt besluitvorming verwacht op een aantal dossiers die de vermogenspositie van het grondbedrijf kunnen beïnvloeden, zoals de herontwikkeling van de brandweerkazerne aan het Oranjepark, een nieuwe gebiedsvisie voor Amstelwijck en de herontwikkeling van sportterreinen en schoollocaties.