Financiële hoofdlijnen

Eigen vermogen en schuldpositie

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Voorzien is dat het eigen vermogen op 1 januari 2020 € 405,1 miljoen bedraagt. De bijbehorende solvabiliteitsratio (het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen) is 51%. De solvabiliteit kent in zijn algemeenheid een constant verloop. In 2020 is sprake van een sterke daling door de eenmalige inzet van reserves voor de afboeking van onderwijspanden. Deze afboeking vindt plaats vanuit de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting.

De netto schuldquote zal de komende jaren toenemen. Reguliere investeringen en investeringen in grondexploitaties zorgen er in combinatie met een daling van het eigen vermogen voor dat een groter deel van de bezittingen met vreemd vermogen gefinancierd wordt. Ondanks de stijging van de schuldquote is een percentage van circa 70% nog altijd beperkt. Landelijk wordt een schuldquote van maximaal 130% als toelaatbaar gezien. De schulden (aflossingen en rente) gaan dan namelijk een onverantwoord groot beslag leggen op de exploitatie. Deze situatie is in Dordrecht niet aan de orde.