Kerngegevens van de stad

Lokale lasten

Op het terrein van de lokale lasten voert Dordrecht een terughoudend tarievenbeleid. De lokale lastendruk wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de OZB-, riool- en afvalstoffenheffing, die zich als volgt hebben ontwikkeld.

Bedragen x € 1

2017

2018

2019

Indexering

2020

Gemiddelde WOZ-waarde

162.000

173.000

186.000

9,00%

203.000

OZB-eigenaar

203,63

211,41

216,69

1,3%

221,07

Afvalstoffenheffing*

271,32

275,88

282,72

1,3%

286,32

Rioolheffing eigenaar

91,40

95,06

98,86

4,0%

102,81

Rioolheffing gebruiker*

81,48

84,72

88,08

4,0%

91,56

Ontwikkeling lastendruk

648

667

686

702

Stijging

3,0%

2,9%

2,3%

* Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.

Uit bovenstaande tabel volgt dat de totale woonlasten in Dordrecht in 2020 met 2,3% stijgen ten opzichte van 2019. Voor meer informatie en relevante uitgangspunten over de diverse lokale heffingen verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.