Financiële begroting

Mutaties

De mutaties zijn onderstaand weergegeven en toegelicht.

Bedragen × € 1.000

2020

2021

2022

2023

Eindsaldo Kadernota 2020

€ 455

€ 4.745-

€ 10.205-

€ 10.883-

Autonome ontwikkelingen

A

Rijksbijdrage Drechtwerk

€ 400-

€ 530-

€ 111-

€ 782

B

Prognose Vastgoed

€ 243-

€ 228

C

Structurele effecten Bestuursrapportage 2019

€ 268-

€ 268-

€ 268-

€ 268-

D

Bijdrage Parkschap de Biesbosch

€ -

€ -

p.m.

p.m.

E

Overige technische ramingsbijstellingen

€ 197

€ 248

€ 243

€ 295

Beleidswensen

F

Geluid- en fijnstofmaatregelen N3

€ 200-

€ -

€ -

€ -

G

Vuurwerkshow drierivierenpunt

€ 27-

€ 27-

€ 27-

€ 27-

H

Openbare toiletten

€ 120-

€ 120-

€ 120-

€ 120-

Begroting 2020 na reguliere onderdelen

€ 606-

€ 5.214-

€ 10.488-

€ 10.221-

Autonome ontwikkelingen

A) Rijksbijdrage Drechtwerk
Vanaf 2020 ontstaat een nadeel omdat de stijging van rijksmiddelen WSW op regionaal niveau minder groot is dan waar in de begroting van uit was gegaan. Vanaf 2023 ontstaat een voordeel door het gelijk trekken van de ontvangen en door te betalen rijksbijdrage aan Drechtwerk.

B) Prognose Vastgoed
De verkoopprognose van Vastgoed is onderhevig aan schommelingen door wijzigingen in het tijdstip van verkoop/overdracht. Hierdoor vindt tussen 2020 en 2021 een verschuiving in opbrengsten plaats.

C) Structurele effecten Bestuursrapportage 2019
Dit betreft een nadeel conform de structurele afwijkingen in de Bestuursrapportage 2019 voor energiekosten, accountantskosten, opbrengsten kostenverhaal, Theatertechniek Energiehuis en dividend BNG.

D) Bijdrage Parkschap de Biesbosch
Door wegvallende inkomsten als gevolg van het uittreden van drie deelnemers per 1 januari 2018 is de (meerjaren)begroting 2020 van de GR Parkschap de Biesbosch niet meer structureel en reëel sluitend. In 2020 en 2021 is cijfermatig nog wel sprake van een sluitende begroting doordat in die jaren incidentele opbrengsten voor uittreedsommen en een hogere subsidiegarantie zijn opgenomen. Deze opbrengsten worden echter niet meegenomen in de beoordeling van het structurele exploitatiesaldo.

De provinciale toezichthouder heeft het standpunt ingenomen dat de gemeente Dordrecht in zijn begroting een reële bijdrage dient op te nemen waarin met de tekorten bij het Parkschap rekening wordt gehouden. In het meest negatieve scenario betekent dit een verhoging van de Dordtse deelnemerbijdrage van € 230.000 met ingang van 2020.

Tegelijkertijd heeft het bestuur van het Parkschap uitgesproken maatregelen te willen nemen om een structureel sluitende begroting te bewerkstelligen. Het bestuur spant zich in om een visie uit te werken en passende oplossingsrichtingen te formuleren. Het Parkschap heeft afgesproken de toezichthouder de komende maanden periodiek te informeren over de voortgang van het transitieproces.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen is er op dit moment nog geen harde grond om een hogere deelnemerbijdrage in voorliggende Begroting 2020 op te nemen. Allereerst is in 2020 en 2021 nog sprake van een begroting waarin de baten gelijk zijn aan de lasten, waardoor naar verwachting geen extra bijdragen vanuit gemeenten nodig zijn in deze jaren. Daarnaast werkt het Parkschap oplossingsrichtingen uit die na deze periode tot een structureel sluitende begroting kunnen leiden. Hierbij blijft de kans op een hogere bijdrage bestaan.

E) Overige technische ramingsbijstellingen
Betreft een voordeel vooral door afwijkingen op kapitaallasten en indexatie.

Beleidswensen

F) Geluid- en fijnstofmaatregelen N3
In de Begroting 2020 is een bedrag gereserveerd voor extra groenmaatregelen langs de N3. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie "Geluid- en fijnstofmaatregelen N3".

G) Vuurwerkshow drierivierenpunt
In de begroting zijn middelen opgenomen voor de centrale organisatie van een vuurwerkshow. Op deze wijze wordt op een nieuwe manier invulling gegeven aan de viering van de jaarwisseling.

H) Openbare toiletten
Door de groei van de stad wordt de openbare ruimte schaarser en het gebruik ervan intensiever. De kwaliteit van de openbare ruimte staat daardoor in toenemende mate onder druk. Dit vraagt om investeringen die een kwaliteitsimpuls aan de openbare voorzieningen geven. In de begroting zijn daarom middelen opgenomen voor de realisatie van twee openbare toiletten die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan het initiatiefvoorstel "Als de nood hoog is" dat in februari 2019 door de raad is aangenomen.