Toelichting financiële begroting

Overzicht lasten en baten programma's

In onderstaande tabel worden de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weergegeven. Hierbij geldt dat de kolom Rekening 2018 vanwege de nieuwe programma indeling per Begroting 2019 niet één-op-één vergelijkbaar is.

Bedragen x € 1.000

Rek 2018

Begr 2019

Begroting 2020

2021

2022

2023

Programma

Saldo's

Saldo's

Lasten

Baten

Saldo

Saldo's

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

998

-15.066

26.859

8.260

-18.599

-19.051

-19.061

-19.373

Leefbaar en Veilig Dordrecht

-13.951

-15.355

16.087

377

-15.710

-15.566

-15.478

-14.971

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

-16.411

-20.460

45.495

21.721

-23.774

-21.975

-29.351

-27.759

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

-183.056

-189.405

257.854

59.587

-198.267

-195.489

-192.614

-191.652

Lerend en Ondernemend Dordrecht

-20.045

-19.238

26.056

10.072

-15.984

-18.694

-15.972

-15.941

Gezond en Levendig Dordrecht

-23.963

-29.224

34.923

5.108

-29.815

-28.074

-27.577

-27.692

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

-3.679

-5.547

20.657

16.322

-4.335

-3.350

-2.187

-2.175

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

-8.776

7.611

36.217

45.624

9.407

2.734

5.403

2.335

Algemene Dekkingsmiddelen

294.697

314.174

7.683

342.875

335.192

330.916

332.877

334.424

Overhead

-31.198

-36.516

37.302

147

-37.155

-37.277

-37.278

-37.129

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-400

400

0

-400

-400

-400

-400

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-5.384

-9.426

509.533

510.093

560

-6.226

-1.638

-333

Mutatie reserves

16.466

9.425

42.294

44.166

1.874

7.694

-1.193

-269

Geraamd resultaat

11.082

0

551.827

554.259

2.434

1.468

-2.831

-602

In onderstaande tabellen worden de lasten en baten per programma weergegeven. De mutaties in reserves zijn apart vermeld.

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

8.642

9.640

998

24.201

9.135

-15.066

26.859

8.260

-18.599

Mutaties reserves

121.053

130.056

9.003

30.000

31.252

1.252

6.932

7.052

120

Geraamd resultaat

129.695

139.696

10.001

54.201

40.387

-13.814

33.791

15.312

-18.479

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

14.459

508

-13.951

15.736

381

-15.355

16.087

377

-15.710

Mutaties reserves

0

30

30

74

720

646

0

515

515

Geraamd resultaat

14.459

538

-13.921

15.810

1.101

-14.709

16.087

892

-15.195

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

38.128

21.717

-16.411

41.630

21.170

-20.460

45.495

21.721

-23.774

Mutaties reserves

17.298

10.841

-6.457

10.401

12.616

2.215

5.298

7.667

2.369

Geraamd resultaat

55.426

32.558

-22.868

52.031

33.786

-18.245

50.793

29.388

-21.405

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

242.999

59.943

-183.056

244.025

54.620

-189.405

257.854

59.587

-198.267

Mutaties reserves

40

1.432

1.392

40

1.757

1.717

40

2.660

2.620

Geraamd resultaat

243.039

61.375

-181.664

244.065

56.377

-187.688

257.894

62.247

-195.647

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

33.741

13.696

-20.045

29.372

10.134

-19.238

26.056

10.072

-15.984

Mutaties reserves

3.232

7.760

4.528

1.820

8.173

6.353

5.111

7.793

2.682

Geraamd resultaat

36.973

21.456

-15.517

31.192

18.307

-12.885

31.167

17.865

-13.302

Gezond en Levendig Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

32.030

8.067

-23.963

34.349

5.125

-29.224

34.923

5.108

-29.815

Mutaties reserves

4.638

8.541

3.903

2.696

9.488

6.792

1.300

7.711

6.411

Geraamd resultaat

36.668

16.608

-20.060

37.045

14.613

-22.432

36.223

12.819

-23.404

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

19.419

15.740

-3.679

21.282

15.735

-5.547

20.657

16.322

-4.335

Mutaties reserves

706

975

269

0

1.364

1.364

188

756

568

Geraamd resultaat

20.125

16.715

-3.410

21.282

17.099

-4.183

20.845

17.078

-3.767

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

52.257

43.481

-8.776

40.200

47.811

7.611

36.217

45.624

9.407

Mutaties reserves

14.527

18.388

3.861

14.872

6.316

-8.556

14.323

4.208

-10.115

Geraamd resultaat

66.784

61.869

-4.915

55.072

54.127

-945

50.540

49.832

-708

Algemene Dekkingsmiddelen

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

14.802

309.499

294.697

8.998

323.172

314.174

7.683

342.875

335.192

Mutaties reserves

3.055

7.680

4.625

8.480

5.649

-2.831

9.100

5.804

-3.296

Geraamd resultaat

17.857

317.179

299.322

17.478

328.821

311.343

16.783

348.679

331.896

Overhead

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

33.966

2.768

-31.198

36.786

270

-36.516

37.302

147

-37.155

Mutaties reserves

5.439

752

-4.687

0

475

475

0

0

0

Geraamd resultaat

39.405

3.520

-35.885

36.786

745

-36.041

37.302

147

-37.155

Vennootschapsbelasting

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

400

0

-400

400

0

-400

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

0

0

0

400

0

-400

400

0

-400

Totaal Programma's

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

490.443

485.059

-5.384

496.978

487.553

-9.425

509.533

510.093

560

Mutatie reserves

169.988

186.455

16.467

68.383

77.810

9.427

42.292

44.166

1.874

Geraamd resultaat

660.431

671.514

11.082

565.361

565.363

0

551.825

554.259

2.434