Toelichting financiële begroting

EMU-saldo

De sturing in de (meerjaren)begroting en jaarrekening vindt plaats op basis van het lasten- en baten stelsel. Het sturen op het EMU-saldo is daarmee op gemeentelijk niveau minder relevant. Omdat het op landelijk niveau consequenties heeft als de norm overschreden wordt, is het van belang dat individuele overheden meerjarig inzicht geven in het EMU-saldo en de individuele referentiewaarden. Het EMU-saldo is daarom op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) (artikel 23) opgenomen in deze begroting. Ook de raad kan hierdoor meer invloed uitoefenen op het EMU-saldo, onder meer omdat de relatie met de referentiewaarden beter kan worden gelegd.

Bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-5.384

0

2.434

1.468

-2.831

-602

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

16.518

17.404

15.491

15.927

17.227

17.238

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4.254

4.301

5.134

2.962

3.597

3.742

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

33.236

35.651

31.957

30.088

23.764

11.159

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

0

6

Desinvestering in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

1.312

0

0

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

20.907

16.002

26.229

20.054

8.069

5.001

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

19.086

22.639

40.630

18.949

22.460

6.575

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

3.589

2.240

2.018

6.922

6.745

5.666

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via het exploitatiesaldo (post 1) lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovenstaande posten

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-21.946

-9.549

3.485

-17.757

1.875

5.127

Individuele referentiewaarde

-17.855

-17.855

-20.398

-20.398

-20.398

-20.398

Toelichting op het EMU-saldo
Elke gemeente heeft een individuele EMU-referentiewaarde die afgeleid is van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten. Dordrecht heeft een referentiewaarde van negatief € 17,9 miljoen. Pas als het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) constateert dat het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden, kan aan gemeenten worden 'gevraagd' de begroting (en dan vooral het investeringsvolume) in dat jaar bij te stellen. Of dit verzoek er in een dergelijk geval komt, hangt af van de bestuurlijke weging op dat moment. Een eventuele EMU-instructie van het Rijk kan dus effect hebben op de investeringsplanning en de financieringsplanning.