Toelichting financiële begroting

Ontwikkelingen voorzieningen

De ontwikkelingen van de voorzieningen vanaf 2019 is in de volgende tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voorzieningen ivm bijdragen van derden

Onderhouds-
voorzieningen

Overige voorzieningen

Algeheel totaal

Stand per 1-1-2019

2.741

3.323

9.100

15.164

Toevoeging 2019

200

1.638

2.463

4.301

Onttrekking 2019

520

1.720

0

2.240

Stand per 1-1-2020

2.421

3.241

11.563

17.225

Toevoeging 2020

200

1.638

3.296

5.134

Onttrekking 2020

542

1.475

0

2.017

Stand per 1-1-2021

2.079

3.404

14.859

20.342

Toevoeging 2021

203

1.638

1.121

2.962

Onttrekking 2021

261

1.085

5.577

6.923

Stand per 1-1-2022

2.021

3.957

10.403

16.381

Toevoeging 2022

205

1.638

1.753

3.596

Onttrekking 2022

187

995

5.564

6.746

Stand per 1-1-2023

2.039

4.600

6.592

13.231

Toevoeging 2023

205

1.638

1.898

3.741

Onttrekking 2023

191

948

4.528

5.667

Stand per 1-1-2024

2.053

5.290

3.962

11.305

Toelichting ontwikkeling voorzieningen

Voorzieningen in verband met bijdragen van derden
Dit betreft voorzieningen die samenhangen met inkomsten die voor een specifiek doel zijn ontvangen van derden. Dit betreft de voorzieningen afkoopsommen Essenhof, de voorziening erfstellingen legaten en schenkingen en de onderhoudsvoorziening riolering. In 2020 (en 2019) worden kosten gebracht ten laste van de laatste voorziening. Voor het overige is de stand van deze voorzieningen stabiel.

Onderhoudsvoorzieningen
Er zijn onderhoudsvoorzieningen voor: sportvelden, de sportboulevard, NMC Weizigt, Havens en baggeren. Alleen in de voorziening sportvelden is per 1 januari 2024 een lager bedrag aanwezig dan per 1 januari 2019. De overige voorzieningen nemen in deze periode toe.

Overige voorzieningen
Onder deze categorie vallen drie voorzieningen: de voorziening voor de wethouderspensioen, de voorziening voor afgesloten bouwgrondprojecten en de spaarvoorziening rioolheffing. Op de eerste twee voorzieningen staan geen bedragen begroot. Niet omdat er geen aanwending is te verwachten, maar omdat deze van te voren lastig is te bepalen. De hoogte van de voorziening wethouderspensioen wordt elk jaar beoordeeld op de omvang en wanneer nodig aangepast. De zichtbare mutaties hangen daarmee allemaal samen met de spaarvoorziening rioolheffing die in 2021, 2022 en 2023 volledig wordt ingezet.